W kręgu modernizacji politycznej. Postęp czy regres?

52,50 

Janusz Golinowski
Bydgoszcz 2023
ISBN 978-83-8018-630-9
ISBN 978-83-8018-631-6 (ebook)
s. 432, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Celem podjętych rozważań jest próba rozpoznania i oceny procesów politycznych i społeczno-gospodarczych, dotyczących możliwości modernizacji politycznej w wymiarze globalnym na przestrzeni ostatnich dekad. Refleksja poznawcza nad modernizacją polityczną (bądź też różnymi odmianami modernizacji), z obecnej perspektywy, wymagałaby ustaleń skoncentrowanych wokół kilku kluczowych pytań. Próba całościowego ujęcia analizowanych zjawisk wskazuje na konieczność ukazania systemu związków i relacji, w których przeprowadzone kierunki eksplikacji mogą jednocześnie stanowić odwzorowanie procesów modernizacyjnych w wielu wymiarach lub wzajemnie odwzorowanie analizowanego systemu w innym systemie o przybliżonym gatunku równorzędności.

Opis

Jeśli chodzi o zawartość treściową, to czytelnik uzyskuje autorską interpretację, moim zdaniem, neoliberalnej globalizacji: tak z perspektywy jej własnej narracji, jak i faktycznych zmian w obrębie stosunków władzy nad pracą, planetą i życiem ludzkim. Zmiany te Janusz Golinowski opisuje szeroko i przekonująco. Autor zastosował bowiem trudne podejście badawcze, łączące ujęcie całościowe (holizm) z dialektyką, czyli z ukazywaniem źródeł różnych sprzeczności, sprzężeń między tendencjami i procesami cząstkowymi (relacje gospodarki z ekosystemem, następstwa wyścigu technologicznego dla dynamiki relacji między państwami, przechwytywanie władzy politycznej dzięki zastosowaniu nowych technologii, itd.). (…) I te wszystkie ważne wątki-problemy, wyzwania ujęte w jedną ramę interpretacyjną. Doprawdy poprzeczka wymagań i umiejętności analitycznych poszła wysoko w górę. I autorowi udało się j pokonać z zapasem. (…) Sądzę, że niewielu w naszym kraju badaczy byłoby w stanie ująć tak rozległą, aktualną problematykę, w sumie w nie tak dużym dziele. I co najważniejsze, zaprezentować własną interpretację ostatnich dekad ewolucji gospodarki i społeczeństwa kapitalistycznego. Autor ma bowiem rozległą, unikalną wiedzę. Potrafił ją wykorzystać, by uświadomić potencjalnym czytelnikom, co się stanie dalej z cywilizacją, jeśli ich oknem na świat będzie ekran telewizora, tym bardziej smartfonowy lufcik.

Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Klementewicza, Uniwersytet Warszawski

 

Praca Janusza Golinowskiego nie podejmuje fragmentarycznej, wycinkowej eksplikacji modernizacji politycznej, lecz zawiera całościową, zintegrowaną analizę problematyki, tym samym bez wątpliwości jest wielce znaczącym wkładem w powyższy dyskurs. (…) Autor podjął olbrzymi wysiłek poznawczy i analityczny wobec bogactwa samej praktyki: faktów, zjawisk i procesów modernizujących rzeczywistość społeczną, a zarazem wobec obecnej w literaturze naukowej wielości stanowisk badawczych i koncepcji/teorii modernizacji. Godna uznania jest obecna w tekście oraz w wielu merytorycznych przypisach faktograficzna warstwa tekstu, stanowiąca egzemplifikację analizowanych prawidłowości procesów ekonomicznych, politycznych i kulturowych. (…) Wysoko oceniam jej teoretyczno-metodologiczną i empiryczną warstwę. Narracja kompetentnie przedstawia i wyjaśnia wzajemne zależności zjawisk i procesów politycznych, gospodarczych i kulturowych, które w ostatnich dekadach współtworzyły praktykę osłabiającą, destabilizującą globalny ład. Oczywisty jest także dydaktyczny walor recenzowanej pracy.

Z recenzji dr. hab. Leszka Sobkowiaka, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego