Regulamin

Regulamin Księgarni Internetowej
Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

I Definicja pojęć

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 

 1. Sprzedawca: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Bydgoszczy, posiadający NIP 554-26-47-568, REGON 340057695, adres do korespondencji: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 85-092 Bydgoszcz, ul. Ogińskiego 16.
 2. Księgarnia: księgarnia internetowa prowadzona przez Sprzedawcę za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem www.wydawnictwo.ukw.edu.pl,.
 3. Książka: wydawnictwo książkowe w postaci drukowanej lub czasopismo,
 4. Kupujący: konsument, przedsiębiorca lub osoba prawna nie prowadząca działalności gospodarczej.
 5. Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.
 6. Formularz: elektroniczny formularz zamówienia znajdujący się pod adresem księgarni www.wydawnictwo.ukw.edu.pl służący do składania zamówień na książki przez Kupującego.

II Postanowienia ogólne

 

Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży książek przez Sprzedawcę i kupowania ich przez Kupującego za pośrednictwem księgarni.

 

III Składanie i przyjmowanie zamówień

 

 1. Kupujący składa zamówienie poprzez:
  • wybór jednej lub kilku książek znajdujących się w księgarni,
  • prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej księgarni.
 2. Po wysłaniu formularza Kupujący otrzyma od Sprzedawcy e-mail z prośbą o potwierdzenie zamówienia.
 3. Niepotwierdzone zamówienie nie będzie realizowane.
 4. Zamówienie zostanie uznane za złożone, jeżeli w formularzu umieszczone będą wszystkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego: imię, nazwisko lub nazwa podmiotu, adres, NIP (dotyczy przedsiębiorców i osób prawnych nie prowadzących działalności gospodarczej), telefon i adres e-mail.
 5. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym niniejszym regulaminem z powodu braku zamówionej książki lub zamówionej liczby egzemplarzy książki w magazynie, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej niezwłocznie powiadomi o tym Kupującego, proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu. W takim wypadku żadna ze stron nie będzie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tytułu niezrealizowania zamówienia.

 

IV Realizacja zamówień

 

 1. Zamówione książki wysyłane są w przeciągu 5 dni roboczych.
 2. Do terminu realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Kupujący złożył potwierdzenie zamówienia.
 3. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówienia mogą ulec przedłużeniu, jednakże Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić nowy termin.

   

V Zasady dostawy książek

 

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione książki za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy czym orientacyjny termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie 5 (pięć) dni roboczych od dnia zrealizowania zamówienia. Podany termin dostawy zamówionych książek ma charakter orientacyjny.
 2. Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych książek, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie Poczty Polskiej.

   

VI Cena zamówionej książki

 

Obowiązującą Kupującego ceną książki jest cena podana w księgarni w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego.

 

VII Sposoby płatności, opłaty za dostawę
zamówionych książek oraz całkowity koszt zamówienia

 

 1. Należność za książkę/książki Kupujący uiszcza przy odbiorze przesyłki, wraz z którą Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy fakturę VAT dokumentującą dokonanie sprzedaży.
 2. Opłatę należną Poczcie Polskiej za usługę dostawy zamówionej książki/książek ponosi Kupujący w wysokości obowiązującej według cennika Poczty Polskiej – Cennik Poczty Polskiej – pobierz plik.
 3. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena zamówionej książki/książek oraz opłata należna Poczcie Polskiej za usługę dostawy zamówionych książek.

   

VIII Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu

 

 1. Jeżeli Kupujący posiada status konsumenta przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni liczonych od dnia wydania mu książki/książek.
 2. W stosunku do konsumentów zasady odstąpienia od umowy regulują przepisy ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 z pózn. zm.) natomiast w stosunku do Kupujących nie posiadających statusu konsumenta zasady odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu Sprzedawcy wydanych mu i nienoszących śladów użytkowania książki/książek. Do zwrotnej przesyłki kierowanej do Sprzedawcy na jego adres do korespondencji, Konsument zobowiązany jest załączyć wypełnione i podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 1 do Regulaminu).

   

IX Miejsce i sposób składania reklamacji

 

 1. W przypadku wady fizycznej książki Kupujący zgłasza zawiadomienie o wadzie telefonicznie pod nr tel. (52) 32 36 730, za pomocą poczty elektronicznej pod e-mail: wydaw@ukw.edu.pl lub listownie na adres do korespondencji Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący obowiązany jest podać adres do korespondencji.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni i o wyniku postępowania reklamacyjnego zawiadamia listownie Kupującego na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 3. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji Kupujący zwraca Sprzedawcy wadliwą książkę, a Sprzedawca dostarcza Kupującemu niewadliwy egzemplarz książki.
 4. Opłaty na rzecz Poczty Polskiej ponoszone przez Kupującego w związku z zasadną reklamacją pokrywa Sprzedawca.

   

X Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej księgarni.
 2. Kupujący składając zamówienie:
  • oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść,
  • wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w sposób konieczny do realizacji złożonego w księgarni zamówienia.
  • może wyrazić zgodę na archiwizowanie i przetwarzanie przez księgarnię jego danych osobowych w celu przesyłania mu przez księgarnię materiałów reklamowych.
 3. W sprawach spornych związanych z funkcjonowaniem księgarni sądem właściwym do rozpoznawania wszelkich sporów jest Sąd w Bydgoszczy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy:
  • Kodeksu cywilnego,
  • ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2006 r.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu:

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

>>> POBIERZ <<<

Formy płatności

Cena zamówionej książki
Obowiązującą Kupującego ceną książki jest cena podana w księgarni w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena zamówionej książki/książek oraz opłata należna Poczcie Polskiej za usługę dostawy zamówionych książek.

Forma płatności
Należność za książkę/książki Kupujący uiszcza przelewem na konto po złożeniu zamówienia. W przypadku odbioru osobistego ma również możliwość płatności kartą. Kupujący otrzymuje fakturę VAT dokumentującą dokonanie sprzedaży.

Koszt i czas dostawy

Zamówione za pośrednictwem księgarni internetowej książki dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przesyłka kosztuje 18 zł.

Orientacyjny termin dostawy na terenie Polski wynosi 5 (pięć) dni roboczych od dnia zrealizowania zamówienia. Wydawnictwo UKW nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych książek, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie Poczty Polskiej.

Ochrona danych i polityka prywatności
 1. Klientowi przysługuje prawo wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, żądania ich usunięcia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego , który jest też jedynym posiadaczem informacji o danych osobowych klienta.
 3. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zobowiązuje się do nieudostępniania, przekazywania lub sprzedaży tych danych jakiemukolwiek innemu podmiotowi za wyjątkiem przekazania Poczcie Polskiej i operatorom płatności. 
Odstąpienie od umowy

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

>>> POBIERZ <<<