dla  autorów

konspekt

plik do pobrania

Informacje dla autorów składających prace w Wydawnictwie UKW

Autorzy – pracownicy naszej Uczelni – chcący wydać skrypt, monografię, pracę zbiorową lub rozprawę habilitacyjną powinni przygotować kalkulację w porozumieniu z sekretariatem Wydawnictwa oraz wypełnić formularze: Zgłoszenie propozycji wydawniczej i Konspekt (pliki do pobrania powyżej) i wraz z wydrukiem komputerowym pracy oraz tekstem na nośniku elektronicznym złożyć do Komisji Wydawniczej swojej jednostki. Praca z wypełnionym wnioskiem trafi do Komitetu Redakcyjnego, który na najbliższym posiedzeniu zatwierdzi nazwiska recenzentów. Po otrzymaniu recenzji Wydawnictwo poinformuje Autora o dalszych etapach prac redakcyjno-poligraficznych.

UWAGA! Autor/Redaktor po złożeniu poprawionego po recenzjach tekstu zobowiązany jest do podpisania w siedzibie Wydawnictwa (ul. K. Szymanowskiego 3) umowy licencyjnej. Podpisanie umowy jest warunkiem rozpoczęcia pracy nad książką. 

Co powinien zawierać egzemplarz dla Wydawnictwa?

Po zapoznaniu się z recenzjami Autor ma obowiązek dostarczyć do Wydawnictwa oficjalną odpowiedź na recenzję, tekst z naniesionymi już poprawkami  (w wersji papierowej i elektronicznej) oraz materiał ilustracyjny w osobnych plikach.

Do pracy należy dołączyć również streszczenie w języku obcym. Za treść i poprawność streszczenia bierze odpowiedzialność Autor.

Prosimy też o dostarczenie notek promocyjnych o książce i autorze, które wykorzystywane będą na okładce książki, w katalogach wydawniczych i na stronie internetowej Wydawnictwa. Zastrzegamy sobie prawo do ich przeredagowania.

Jak przygotować tekst?

Egzemplarz „papierowy” powinien być wydrukowany jednostronnie w formacie A4, ponumerowany i zawierać wszystkie elementy książki, tj. treść strony tytułowej, tekst główny ze spisem treści, przedmową, wstępem, zakończeniem, przypisami, tabelami, ilustracjami, wykresami, aneksami, bibliografią, wykazem skrótów, tablicami, streszczeniami oraz indeksami.

Tekst pracy powinien być napisany w edytorze Microsoft Word, czcionką typu Times New Roman o wielkości 12 pkt z interlinią 1,5, przypisy czcionką o wielkości 10 pkt z interlinią 1,5, z marginesami: prawy – 3 cm, pozostałe – 2,5 cm.

Prosimy nie stosować żadnego specjalnego formatowania tekstu.

W pracach autorskich i zbiorowych obowiązuje jednolitość zapisu tytulatury rozdziałów czy artykułów, przypisów i pozycji bibliograficznych.

Jak przygotować ilustracje?

Materiał ilustracyjny (tabele, rysunki, schematy, wykresy) powinien być opracowany w formie osobnych plików elektronicznych w programach pracujących w Microsoft Windows.

Ilustracje nie mogą być wykonane odręcznie, nie będą też dopuszczane kserokopie i materiały z Internetu.

Na marginesie pracy należy zaznaczyć przewidywane miejsce ilustracji.

Zdjęcia proszę dostarczyć w oryginalne, w jakości, która umożliwi przygotowanie ich do druku. Zdjęcia na nośnikach elektronicznych muszą być przygotowane w wielkości przewidzianej w druku, o rozdzielczości minimum 300 dpi.

Materiał ilustracyjny musi być opatrzony tytułem (numer i tytuł nad tabelą, a pod rysunkiem i wykresem).

Pod każdym elementem graficznym obowiązuje wpisanie źródła pochodzenia lub autora.

Jeżeli cytowane elementy graficzne lub fragmenty tekstu są chronione prawem autorskim, wymagana jest pisemna zgoda autora oryginału lub właściciela praw autorskich na bezpłatne wykorzystanie tych fragmentów w danej pracy.

Notki do celów promocyjnych

Prosimy Autorów o przygotowanie i dostarczenie razem z egzemplarzem (również z wersji elektronicznej):

  • zwartej notatki o sobie i swojego zdjęcia (w osobnym pliku) do wykorzystania na stronie internetowej i ewentualnie na okładce książki (po uzgodnieniu);
  • informacji o książce (w języku polskim) do wykorzystania na stronie internetowej oraz w katalogu wydawniczym i innych materiałach reklamowych. Może to być tekst autorski lub wybrany fragment recenzji, podkreślający atrakcyjność książki i  przedstawiający jego tematykę.

Notki informacyjne zostaną poddane redakcji.